1. Az Adatkezelő adatai:

Neve:  MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány
Székhelye: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.
Nyilvántartó hatóság:  Fővárosi Bíróság
Bírósági nyilvántartási száma:   01-01-0004473
Adószáma:  18056721-2-42
E-mail címe:  office@mavzenekar.hu
Honlapjának címe:  www.mavzenekar.hu
Telefonos ügyfélszolgálat:  +36-1-338-2664
Panaszkezelés helye és elérhetőségei:  levélcím: 1088 Budapest, Múzeum utca 11.
 telefonszám: +36-1-338-2664/11. mellék, Polefkó Noémi (munkanapokon 9.00 – 15.00 óra között)
e-mail: adatkezeles@mavzenekar.hu

 

 2. A tájékoztatás célja

A MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő)által üzemeltetett www.mavzenekar.hu weboldal felhasználóinak, valamint az Adatkezelővel egyéb módon kapcsolatba lépő személyeknek (továbbiakban: Felhasználó v. érintett) jelen szabályzatban meghatározott személyes adatai vonatkozásában, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmirendelet/GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

 3. A személyes adatok kezelésének, tárolásának, törlésének részletes szabályai

Az Adatkezelő összhangban AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet/GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a 2013. évi V. törvényben(Ptk.),a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommalösszefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal, a következő adatkezelési elveknek megfelelően tárolja és kezeli a személyes adatokat.

Adatkezelőnek a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

3.1. Az Adatkezelő által kezelt adatok köre:

3.1.1 Bérletvásárlás esetén:

 • vezeték és keresztnév
 • levelezési cím
 • e-mail cím (opcionális, ha a vásárló az értesítések fogadásához megadja)
 • telefonszám (opcionális, ha a vásárló az értesítések fogadásához megadja)
 • kedvezmény igénybevételére jogosító igazolvány száma (diákigazolvány száma, nyugdíjas törzsszám, vasutas igazolvány száma)

3.1.2. Baráti Kör tagsági igazolvány vásárlása esetén:

 • vezeték és keresztnév
 • e-mail cím
 • levelezési cím (amennyiben nem rendelkezik a vásárló e-mail címmel)
 • telefonszám (opcionális, ha a vásárló az értesítések fogadásához megadja)

3.1.3. Elektronikus hírlevélre feliratkozás esetén:

 • vezeték és keresztnév
 • e-mail cím

 

3.2. Az Adatkezelő adatkezelést kizárólag az érintettek önkéntes adatszolgáltatása révén végez, előzetes írásbeli hozzájárulásukkal.

3.3. Az Adatkezelő internetes oldalán a látogató személyes adat megadása nélkül szabadon kereshet. A név nélküli internetes látogatás során keletkezett háttér (személyes adatok nélkül) adatokat az Adatkezelőkizárólag statisztikai célokra használja fel, megjelenés optimalizálásra és a rendszer biztonságának növelése érdekében. Az Adatkezelő profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (például: IP-cím, a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje, stb.) úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a számítógép merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Ezen adatok – a felhasználó döntésétől függően – utólagosan törölhetők a merevlemezről, illetve a cookie-k használatát a felhasználó a böngészőben megtilthatja.

3.4. Az Adatkezelő honlapján a jegyvásárlási és a bérletvásárlási szolgáltatás igénybevétele esetén a jegy.hu jegyértékesítési oldal üzemeltetőjének adatkezelési, adatvédelmi irányelvei az irányadók, amelyek a jegy.hu oldalon érhetőek el.

3.5. Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások igénybevétele útján, vagy más csatornán (pl. nyereményjátékok) egyéb személyes kapcsolatfelvétel során keletkezett, a honlapon önkéntesen hírlevélre regisztrálók listáján szereplő és a kezelésébe került egyéb személyes adatokat a minél hatékonyabb ügyfélközpontú kapcsolattartás és problémakezelés, valamint a felhasználók igényeit mind magasabb szinten tükröző személyre szabott ajánlatok készítése érdekében használja fel.

3.6. A Hírlevél rendszeréből való kiregisztrálás önkéntes alapon bármikor kezdeményezhető.

3.7. Az érintett hozzájárulásán alapuló adatszolgáltatáson felül az Adatkezelő csak olyan esetekben kezel, illetve továbbít adatokat, amennyiben erre jogszabály kötelezi. Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – az általa jogosított adatfeldolgozók kivételével – harmadik személyek részére nem adja tovább, kivéve, ha ahhoz az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulását adja.

3.8. Az Adatkezelő a látogatók által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján egészíti ki vagy kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal.

3.9. Az Adatkezelő a tőle elvárható legmagasabb védelem nyújtását a személyes adatok kezelésére és az esetleges azokhoz történő jogosulatlan hozzáférések megakadályozására magas színvonalú technikai védelmi intézkedések és gondos belső szabályzatok alkalmazásával biztosítja. Az Adatkezelő kiemelt adatvédelmi feladatként óvja, és szigorúan bizalmasan kezeli regisztrált ügyfeleinek és szerződéses partnereinek személyes adatait. Vonatkozó intézkedéseivel és eljárási rendjével eleget tesz az európai uniós és nemzetközi adatvédelmi előírásoknak, illetve szabványoknak ezáltal védve ügyfelei és szerződéses partnerei érdekeit, továbbá eleget tud tenni a szerződéses szabadság keretein belül általa vállalt üzleti titoktartási és know-how megőrzési kötelezettségeknek.

3.10. Az Adatkezelő csak időszerű és pontos adatokat kezel olyan időtartamban, amely a mindenkori adatkezelés céljához mérten szükséges.

Az adatok törlésének határideje:

 • Bérletvásárlás esetén az utolsó bérletvásárlás időpontjától számított 3 év eltelte;
 • Baráti Kör tagsági igazolvány vásárlása esetén: az utolsó tagsági igazolvány megvásárlásának időpontjától számított 3 év eltelte;
 • Hírlevélre feliratkozás eseténamíg az adatok ilyen célú felhasználását az érintett – leiratkozással – meg nem tiltja.

3.11. Az Adatkezelő az érintettet kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintett általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást végző személyekről, az adatkezelés időtartamáról.

3.12. Az Adatkezelőaz érintett kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatának helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. Az érintett bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak-, vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja a korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyét.

3.13. Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatait jogosulatlanul kezeli, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Adatkezelő az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

3.14. Az MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat az adatkezeles@mavzenekar.hue-mail címen, valamint a 1088 Budapest, Múzeum utca 11.levelezési címen fogadja.

3.15. Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH). A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 1530 Budapest, Pf.:5. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Tel.: 06 1/391-1400 Fax: 06 1/391-1410